Kontaktujte nás

Nabídka environmentálních služeb

Auditorské služby

Jsme auditorská společnost zaměřená na ISO audity a audity ze zákona s působností v Čechách i na Slovensku.

Energetické audity a posudky ze zákona
a energetické posudky pro dotační účely

Zavádění a udržování ISO management systémů, provádění interních auditů management systémů
a posouzení shody pro normy:

ISO 9001            ISO 14067
ISO 14001          ISO 14064
ISO 50001

VÝPOČET UHLÍKOVÉ STOPY neboli INVENTARIZACE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ DLE NORMY ISO 14064 a 14067

Legislativní požadavky zákona č. 406/2000 Sb.

Plnění požadavků zákona prostřednictvím činnosti energetického specialisty

ENERGETIKA

Provádíme energetické audity a posudky ze zákona, jenž ukládají vlastníkům velkých energetických hospodářství zpracovat příslušnou dokumentaci.

Energetické audity ze zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energiemi pro Českou republiku a 321/2014 Z.z. pro Slovenskou republiku, které provádíme je možné nahradit také alternativou zavedení managment systému hospodaření s energií, tzv. EnMS dle ISO 50001. Klienti, kteří tento systém zvažují zavést se na nás mohou obrátit s žádostí o konzultaci, zda je pro ně tato varianta vhodná anebo naopak. V případě, že se pro zavedení EnMS rozhodnou, pomůžeme jim projít celým procesem implementace až po samotnou přípravu na certifikační audit.

Energetické posudky zpracováváme i pro zájemce, kteří hledají pomoc při financování energeticky úsporných opatření v souladu s podmínkami dotačních a operačních programů.

Hledání energeticky vhodného opatření může být součástí přípravy na investiční projekt pro dotační a operační programy nebo jako součást povinného energetického auditu anebo v rámci poradenských služeb pro jakéhokoliv zájemce, který tuto otázku řeší.

ENERGETICKÉ POSUDKY PRO DOTAČNÍ ÚČELY – DOTAČNÍ A OPERAČNÍ PROGRAMY Životní prostředí nebo Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

Operační program OP TAK se zaměřuje na modernizaci výroby a rozvodů energií, ale i na pořízení a oživení systému měření a regulace (automatizace procesů). Stejně jako v předchozím období, ve kterém se tento operační program jmenoval OP PIK (Operační program podnikání a inovace pro konkurence schopnost), tak i nyní bude podporovány zásahy na objektech ve smyslu snížení energetické náročnosti budov, a to formou podpory zateplování, výměnou otvorových výplní, výměnou zdrojů osvětlení za LED a instalace rekuperace na VZT systémech.

Podstatným kritériem je plnění podmínky snížení celkové energetické spotřeby, ale i uhlíkové stopy, na kterou se specializujeme.

Uhlíková stopa projektu anebo uhlíková stopa organizace je odrazem environmentálního profilu společnosti, který je možné i mimo dotační sféru
dále budovat a spravovat prostřednictvím management sytému ISO s následnou verifikací a validací.

V oblasti ISO standardů se rozvněž zaměřujeme na
environmentální problematiku, která je obsažena v normách:

  • ČSN EN ISO 14001:2016, EMS (environment MS)
  • ČSN EN ISO 14064: 2019 - 1 až 3, Skleníkové plyny
  • ČSN EN ISO 14 067:2018, Uhlíková stopa produktů
  • ČSN EN ISO 50001:2018, EnMS (management hospodaření s energií)
  • ČSN EN ISO 9001:2015

Přínosy management systémů

Organizace po celém světě čelí tlaku na zvyšující se nároky ze strany ochrany životního prostředí, hospodaření s energiemi a snižování uhlíkové stopy, přičemž chtějí udržet nebo zlepšit kvalitu svých služeb a produktů.

ISO systémy managementu jsou založeny na principu dobrovolnosti, přitom ale reflektují na dobrý image společnosti a konkurence schopnost.

Jsou nástrojem pro systematický a cílený přístup společnosti, jak prokazovat svoji kondici a uvědomělý, proaktivní přístup nejen k životnímu prostředí a překážkám, kterým musí organizace každý den čelit, ale i ke všem zainteresovaným stranám.

Poskytování poradenství a provádění interních auditů držitelů certifikátu:

  • kvality management systému (QMS) nebo
  • environment managementu systému (EMS)
  • managementu hospodaření s energií (EnMS)
  • Integrovaného management systému (IMS)
  • Stanovení uhlíkové stopy

Zodpovědným přístupem
k trvale udržitelnému růstu
Evropskou unií stanovené strategie pro udržení TUR,
sociální a ekonomické úrovně obyvatelstva

Aktuální výzvy, spojené s rostoucím rizikem změny klimatu, kladou velký důraz na opatření v oblastech adaptace na probíhající globální oteplování.

Pro splnění požadavků současné environmentální politiky EU je nezbytné koordinovat činnosti soukromého i veřejného sektoru s probíhajícími operačními programy vyhlášenými v souladu s environmentálními akčními plány na dané období.

Strategie politiky EU přispívají k trvale udržitelnému růstu,
při dosažení hospodářské a sociální úrovně obyvatelstva.
Mezi hlavní cíle patří tyto priority:

Priorita 1
Zlepšení kvality vod a snižování rizika povodní

Priorita 2
Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Priorita 3
Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Priorita 4
Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Priorita 5
Energetické úspory

Významné spolupráce a členství

v oblasti poradenství, inspekční a auditorské činnosti

KONTAKTUJTE NÁS

Úvodní konzultace zdarma